Про бібліотеку


Електронні ресурси


Електронний каталог ІРБІС - видання з 2011 р.

Автореферати дисертацій

Бази даних

Перелік тем дипломних робіт виконаних на кафедрах НФаУ

Періодичні видання


Періодичні видання у фонді Бібліотеки

Періодичні видання, передплачені бібліотекою на 2018 Рік

Періодичні видання в Internet

На допомогу молодому науковцю


Вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій

Національний стандарт України Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015, який набуває чинності з 10 березня 2017 року для аспірантів та дисертантів

Перелік наукових фахових видань України

Нормативні акти

Перелік електронних наукових фахових видань України

На допомогу студенту


Тестова система SunRav

Тренінгова система КРОК1 та КРОК2

Методичні рекомендації щодо оформлення Бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, запровадженого в дію в Україні 01.07.2007

Графік проведення лекцій з курсу Інформаційна культура

Графік видачі підручників

Рекомендаційні бібліографічні списки

Презентація послуг та електронних ресурсів наукової бібліотеки

The Scientific Library of NUPh for English-speaking students: services and electronic resources

Індекси наукового цитування


Індекси наукового цитування

Система комплектування


Дистанційне комплектування

Корисні лінки


Internet-ресурси за профілем університету

Провідні медичні та фармацевтичні ВНЗ

Бібліотеки on-line

Компендіум on-line

Віртуальні тематичні огляди


2017

2016

Віртуальні виставки


Нові надходження

Тематичні виставки

Події


План заходів на 2018 рік

Події 2018 р.

Архів

Новини

Нові надходження

СтатистикаВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА

"Економіка та економічні відносини в сучасному світі"

Стратегія соціально-економічного розвитку Харьківської області на період до 2011 року / В.С. Пономаренко, О.С. Кривцов, М.О. Кизим та ін.- Х.: ІНЖЕК, 2003.- 204с.
Бутник, О.М. Економіко-математичне моделювання динамічних закономірностей розвитку економічних систем: моногр. / О.М. Бутник.- Х.: ІНЖЕК, 2003.- 224с
Сотников, В.И. Микроэкономика в структурно-логических схемах: учеб. пособие / В.И. Сотников, Ю.В. Сотникова.- Х.: ІНЖЕК, 2004.- 252с.
Эклунд, К. Наша экономика. Введение в макроэкономику / К. Эклунд.- М., 2004.- 527с
Туниця, Ю.Ю. Екоекономіка і ринок: подолання суперечностей / Ю.Ю. Туниця.- К.: Знання,2006.- 314с
Базилевич, В.Д. Ринкова економіка: основні поняття і категорії: навч. посіб. / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич.- 2-ге вид., стер.- К.: Знання,2008.-
Ковальчук, В.М. Історія економіки та економічної думки: навч. посіб. / В.М. Ковальчук, М.В. Лазарович, М.І. Сарай.- К.: Знання, 2008.- 647с.
Передрій, О.С. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / О.С. Передрій.- 4-те вид.- К.: Знання, 2008.- 264с.
Злупко, С.М. Перехідна економіка: сучасна Україна: навч. посіб. / С.М. Злупко.- К.: Знання, 2006.- 324с.
Дзюбик, С.Д. Основи економічної теорії: навч. посіб. / С.Д. Дзюбик, О.С. Ривак.- 2-ге вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2008.- 491с.

ІНТЕРНЕТ ПОСИЛАННЯ

Журнал «Вопросы экономики» http: //www.vopreco.ru
Міністерство економіки України http://me.kmu.gov.ua/
Библиотека экономической и управленческой литературы http://eup.ru/Catalog/All-All.asp
Виртуальная экономическая библиотека http://econom.nsc.ru/jep/
Журнал «Экономика России: ХХІ век» http://www.ruseconomy.ru
Экономический портал «Экономика России и мировая экономика» http://institutiones.com/
Мировая и рыночная экономика: статьи и книги http://www.knukim-edu.kiev.ua/
Журнал «Економіка та держава» http://www.economy.in.ua/

ЛІТЕРАТУРА ПО ТЕМІ "Економіка та економічні відносини в сучасному світі"

(в фонді бібліотеки)

Дослідження операцій в економіці: підруч. / І. Федоренко, О. Черняк, О. Карагодова, Г. Чорноус, О. Горбунов.- К.: Знання, 2007.- 558с.

Економічна теорія: Політекономія: підруч. / за ред. В.Д. Базилевича.- 3-тє вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2004.- 615с.

Заблоцький, Б.Ф. Регіональна економіка: навч. посіб. / Б.Ф. Заблоцький.- Львів: Новий світ – 2000, 2007.- 548с.

Коломацька, С.П. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: правове регулювання та гарантії здійснення: навч. посіб. / С.П. Коломацька.- К.: Професіонал, 2004.- 288с.

Липов, В.В. Міжнародна економіка: навч. посіб. / В.В. Липов.- Х.: ІНЖЕК, 2005.- 408с.

Макроекономіка та макроекономічна політика: навч. посіб. / А.Ф. Мельник, Т.Л. Желюк, О.В. Длугопольський, О.В. Панухник.- К.: Знання, 2008.- 699с.

Основы экономики и системы учета в фармации: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.С. Немченко, А.Л. Панфилова, В.Н. Чернуха и др.- Винница: Нова Книга, 2008.- 480с.

Рум’янцев, А.П. Зовнішньоекономічна діяльність / А.П. Рум’янцев, Н.С. Рум’янцева.- К., 2004.- 384с.

Симкина, Л.Г. Микроэкономика / Л.Г. Симкина, Б.В. Корнейчук.- 2-е изд.- СПб.: Питер, 2003.- 432с.

Федоренко, І.А. Економічна теорія: практикум для студ. спец. «Фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Біотехнологія», «Лабораторна діагностика», «Технологія фармацевтичних препаратів», «Клінічна фармація» денної та заочної форм навчання / І.А. Федоренко.- Х.: Вид-во НФаУ, 2008.- 80с.