Про бібліотеку


Електронні ресурси


Електронний каталог ІРБІС

Електронний архів (репозитарій) НФаУ

Автореферати дисертацій (Наукова бібліотека НФаУ)

Автореферати дисертацій(Національна бібліотека ім.В.І. Вернадського)

Праці вчених НФаУ

Бази даних у відкритому доступі

Періодичні видання


Періодичні видання у фонді Бібліотеки

Українські журнали відкритого доступу

Зарубіжні журнали відкритого доступу

Наукова періодика України НБУ ім. В.І. Вернадского

На допомогу молодому науковцю


Вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій (Наукова бібліотека НФаУ)

Національний стандарт України Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015, який набуває чинності з 10 березня 2017 року для аспірантів та дисертантів

Приклади оформлення бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ 8302:2015, запровадженого в дію в Україні 01.07.2016

Перелік наукових фахових видань України

Перелік електронних наукових фахових видань України

На допомогу студенту


Тестова система SunRav

Тренінгова система КРОК1 та КРОК2

Методичні рекомендації щодо оформлення Бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, запровадженого в дію в Україні 01.07.2007

Графік видачі підручників

Рекомендаційні бібліографічні списки

Інформаційна культура

The Scientific Library of NUPh for English-speaking students: services and electronic resources

Перелік тем дипломних робіт виконаних на кафедрах НФаУ

Індекси наукового цитування


Індекси наукового цитування

Система комплектування


Дистанційне комплектування

Корисні лінки


Internet-ресурси за профілем університету

Провідні медичні та фармацевтичні ВНЗ

Бібліотеки on-line

Компендіум on-line

Виставки та конференції з медицини та фармації

МОЗ країн світу

Патенти

Фармацевтичні організації та асоціації світу

Фармацевтичні та медичні НДІ та дослідницькі центри світу

Спеціалізовані ресурси з медицини та фармації

Віртуальні виставки


Нові надходження

Тематичні виставки

Тематичні огляди

Події


План заходів на 2018 рік

Події 2018 р.

Архів

Новини

Нові надходження

СтатистикаЧМИХАЛО Надія Василівна (26.04.1947р., м. Тбілісі, Грузія) – кандидат фармацевтичних наук (1991), доцент (1994).  

 

Закінчила: Харківський фармацевтичний інститут (1970).

Працювала: рецептар-контролер (1970–1974), заступник завідуючого аптекою (1975-1976), завідувач аптекою (1977–1989), асистент кафедри організації та економіки фармації (1989), доцент кафедри менеджменту та маркетингу у фармації (1991), доцент кафедри соціальної фармації (з 2011) НФаУ.

Напрями наукових досліджень: Теоретичні та науково-прикладні аспекти фармацевтичної діяльності та управління підприємствами фармацевтичної галузі на засадах соціального маркетингу та менеджменту.

Науково-практичні здобутки: автор 120 наукових та навчально-методичних праць, серед них 1 монографія. 8 навчальних посібників (у співавторстві), 26 статей до фармацевтичної енциклопедії.

Наукові публікації Чмихало Н. В.:

 1. Vasil'chenko, Y. O. The research of efficiency of business processes of pharmaceutical company / Y. O. Vasil'chenko, N. V. Chmyhalo // Topical issues of new drugs development : abstracts оf XXIII international scientific and practical conference of young scientists and student, April 21, 2016. – Kh., 2016. – Vol. 2. – P. 244–245.
 2. Voropaeva, V. O. Market research of determination factors of conduct for the customers range perfume and cosmetics pharmacy organizations / V. O. Voropaeva, N. V. Chmyhalo // Topical issues of new drugs development : abstracts оf international scientific and practical conference of young scientists and student, April 23, 2015. – Kh., 2015. – P. 512–513.
 3. Александру, Йота Организация здравоохранения и лекарственного обеспечения Кипра / Йота Александру, В. Г. Андреев, Н. В. Чмыхало // Современные проблемы фармации : тез. докл. респ. науч.-практ. конф. – Х., 1993. – С. 191.
 4. Алимагомедова, А. А. Исторические аспекты развития косметологии в древнем Египте / А. А. Алимагомедова, Н. В. Чмыхало // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 27–30 квіт. 2015 р. – Х., 2015. – С. 272–274.
 5. Анализ действующей системы цен на готовые лекарства и основные направления ее совершенствования / А. С. Немченко, А. К. Ерко, Н. В. Чмыхало, И. М. Сопельник // Состояние и перспективы развития фармации в Сибири и на Дальнем Востоке : тези науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию фармац. фак. – Томск, 1991. – С. 41–43.
 6. Аналіз основних факторів, що обумовлюють виникнення моббінгу у фармацевтичних організаціях / А. А. Котвіцька [та ін.] // Соціальна фармація в охороні здоров'я. – 2016. – Т. 2, № 2. – С. 52–58.
 7. Андрєєв, В. Г. Вплив ціноутворення на доступність протималярійних препаратів / В. Г. Андрєєв, Н. В. Чмихало, С. В. Хіменко // Сучасні проблеми фармації : тези доп. респ. наук.-практ. конф. – Х., 1994. – С. 101–102.
 8. Афинадору, Афинадорос Маркетинговые исследования в области здравоохранения и лекарственного обеспечения детского контингента Кипра / Афинадору Афинадорос, Н. В. Чмыхало, С. В. Хименко // Современные проблемы фармации : тези докл. респ. науч.-практ. конф. – Х., 1993. – С. 193.
 9. Афинадору, Афинодорос Маркетинговые исследования ассортимента лекарственных средств, используемых в детской практике Кипра / Афинадору Афинодорос, С. В. Хименко, Н. В. Чмыхало // Аннотированная программа студенческой научной конференции. – Х., 1993. – С. 7–8.
 10. Бiбiк, О. А. Цiноутворення в системi маркетингу фармацевтичних пiдприємств / О. А. Бiбiк, Н. В. Чмихало // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : тези доп. мiжвуз. студент. наук. конф., м. Харкiв, 13–14 квiт. 2004 р. – Х., 2004. – С. 236.
 11. Бойко, І. О. Самоменеджмент – запорука успішного управління / І. О. Бойко, Н. В. Чмихало // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів. – Х., 2000. – С. 97.
 12. Бутенко, Т. Н. Підприємство: економічна функція і соціальна відповідальність / Т. Н. Бутенко, Н. В. Чмихало // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів. – Х., 1997. – С. 108.
 13. Бутенко, Э. В. Моделирование эффективности средств стимулирования сбыта в аптечных учреждениях / Э. В. Бутенко, Н. В. Чмыхало // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : тези доп. мiжвуз. студент. наук. конф., м. Харкiв, 27 квiт. 2006 р. – Х., 2006. – С. 319.
 14. Бутенко, Э. В. Моделирование эффективности средств стимулирования сбыта в аптечных учреждениях / Э. В. Бутенко, Н. В. Чмыхало // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : тези доп. мiжвуз. студент. наук. конф., м. Харкiв, 27 квiт. 2006 р. – Х., 2006. – С. 319.
 15. Васильченко, Ю. О. Теоретичне обгрунтування управління бізнес – процесами підприємств фармацевтичного профілю / Ю. О. Васильченко, Н. В. Чмихало // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : зб. наук. ст. ІV Міжнар. наук.-практ. Internet-конф., м. Харків, 24–25 берез. 2016 р. – Х., 2016. – С. 624–630.
 16. Венгер, С. М. Дослідження у системі товароруху лікарських засобів / С. М. Венгер, Н. В. Чмихало // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів. – Х., 2000. – С. 98.
 17. Виробнича практика з управлiння та економiки у фармацiї : метод. рекомендації / Д. I. Дмитрiєвський [та ін.]. – Х., 2002. – 16 с.
 18. Вплив зовнiшнього середовища на формування ефективної збутової полiтики фармацевтичного пiдприємства / І. Л. Оккерт [та ін.] // Фармацiя України. Погляд у майбутнє : матерiали VII Нац. з'їзду фармац. України, м. Харкiв, 15–17 верес. 2010 р. – Х., 2010. – Т. 1. – С. 360.
 19. Герасимчук, С. М. Теоретичні підходи до загальної концепції ринкової системи / С. М. Герасимчук, Н. В. Чмихало // Тези доповідей наукової конференції присвячена 75-річчю УкрФА. – Х., 1996. – С. 185.
 20. Деев, А. А. Анализ рынка элитного жилья в Харьковском регионе / А. А. Деев, Н. В. Чмыхало // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : матерiали всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, м. Харкiв, 16–17 квiт. 2008 р. – Х., 2008. – С. 274.
 21. Добровольська, М. В. Використання маркетингу у логістичних моделях збуту / М. В. Добровольська, Н. В. Чмихало // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів. – Х., 2000. – С. 101.
 22. Дослідження проблеми моббінгу як деструктивного явища у формуванні соціально-психологічного клімату фармацевтичної організації / А. А. Котвiцька [та ін.] // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : зб. наук. ст. ІV Міжнар. наук.-практ. Internet-конф., м. Харків, 24–25 берез. 2016 р. – Х., 2016. – С. 35–42.
 23. Зинаков, С. В. Товарно–сбытовая политика промышленного предприятия / С. В. Зинаков, Н. В. Чмыхало // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : тези доп. мiжвуз. студент. наук. конф., м. Харкiв, 27 квiт. 2006 р. – Х., 2006. – С. 447.
 24. Історія медицини та фармації в комплексі фармацевтичних дисциплін / З. М. Мнушко, С. В. Хіменко, Н. М. Мусієнко, Н. В. Чмихало, В. Г. Андреєв // Удосконалення професійної підготовки випускників фармацевтичного вузу : тези доп. навч.-метод. конф. – Х., 1997. – С. 55–56.
 25. Казма, Жаафар Вопросы экономики и планирования здравоохранения в зарубежных странах / Казма Жаафар, В. Г. Андреев, Н. В. Чмыхало // Современные проблемы фармации : тез. докл. респ. науч.-практ. конф. – Х., 1993. – С. 215.
 26. Казма, Жаафар Маркетинговые исследования ассортимента лекарственных средств в развитых капиталистических странах / Казма Жаафар, В. Г. Андреев, Н. В. Чмыхало // Аннотированная программа студенческой научной конференции. – Х., 1993. – С. 42–43.
 27. Кепская, О. В. Выставочная деятельность: постановка целей и определение их категории / О. В. Кепская, Н. В. Чмыхало // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : тези доп. мiжвуз. студент. наук. конф., м. Харкiв, 27 квiт. 2006 р. – Х., 2006. – С. 335.
 28. Кипер, Л. С. Реклама как форма маркетинговых коммуникаций / Л. С. Кипер, Н. В. Чмыхало // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : тези доп. мiжвуз. студент. наук. конф., м. Харкiв, 27 квiт. 2006 р. – Х., 2006. – С. 337.
 29. Клименко, Л. В. Выставочная деятельность предприятия как метод стимулирования сбыта / Л. В. Клименко, Н. В. Чмыхало // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : тези доп. мiжвуз. студент. наук. конф., м. Харкiв, 27 квiт. 2006 р. – Х., 2006. – С. 340.
 30. Книш, Я. Дослiдження гендерних аспектiв в управлiнськiй практицi / Я. Книш, Н. В. Чмихало // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : матерiали всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, присвяч. 140-рiччю з дня народж. д-ра фармац. та хiм. наук, проф. Миколи Овксентiйовича Валяшка, м. Харкiв, 21–22 квiт. 2011 р. – Х., 2011. – С. 417–418.
 31. Колесник, Ю. А. Формирование сбытовой политики предприятий / Ю. А. Колесник, Н. В. Чмыхало // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : тези доп. мiжвуз. студент. наук. конф., м. Харкiв, 27 квiт. 2006 р. – Х., 2006. – С. 341.
 32. Кондратов, К. В. Впровадження лiзингових технологiй в оновлення матерiально-технiчної бази пiдприємств / К. В. Кондратов, Н. В. Чмихало // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобів : матерiали всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, м. Харкiв, 16–17 квiт. 2008 р. – Х., 2008. – С. 280.
 33. Контрольная работа по менеджменту для студентов 5 курса заочного отделения / З. Н. Мнушко, Н. И. Брылёва, Н. М. Дихтярёва, Н. М. Омельченко, Н. В. Чернобровая, Н. В. Чмыхало, А. П. Гусарова. – Х., 1994. – 33 с.
 34. Кострова, Н. Ю. Дослiдження у галузi цiнової полiтики фармацевтичних пiдприємств / Н. Ю. Кострова, Н. В. Чмихало // Тези доповідей наукової студентської конференції. – Х., 2002. – С. 247.
 35. Котвiцька, А. А. Дослідження соціальної ролі пацієнта у структурі системи охорони здоров’я України / А. А. Котвiцька, Н. В. Чмихало // Соціальна фармація в Україні: стан, проблеми та перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. за участю міжнар. спеціалістів, м. Харків, 3 квіт. 2013 р. – Х., 2013. – С. 200–202.
 36. Котвiцька, А. А. Дослідження сучасних тенденцій у вищій освіті арабських країн / А. А. Котвiцька, Н. О. Пузак, Н. В. Чмихало // 210 років фармацевтичної освіти: традиції та інновації : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 27 листоп. 2015 р. – Х., 2015. – С. 58–61.
 37. Котвiцька, А. А. Надання медичної і лікарської допомоги населенню пенсійного віку в Україні / А. А. Котвіцька, Н. В. Чмихало, I. Л. Оккерт // Современные достижения медицинской и фармацевтической науки : материалы I междунар. Интернет-конф. молодых ученых, г. Запорожье, 23–25 окт. 2012 г. – Запорожье, 2012. – С. 134.
 38. Котвiцька, А. А. Надання медичної і лікарської допомоги населенню пенсійного віку в Україні / А. А. Котвiцька, Н. В. Чмихало, I. Л. Оккерт // Современные достижения медицинской и фармацевтической науки : материалы I междунар. интернет-конф. молодых ученых, г. Запорожье, 23–25 окт. 2012 г. – Запорожье, 2012. – С. 134.
 39. Котвiцька, А. А. Основи відповідального самолікування в контексті її гендерної належності / А. А. Котвiцька, Н. В. Чмихало // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 27–30 квіт. 2015 р. – Х., 2015. – С. 52–63.
 40. Котвiцька, А. А. Ретроспективний огляд формування моральних принципів медичної та фармацевтичної етики / А. А. Котвiцька, Н. В. Чмихало // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : матеріали II Міжнар. наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 27–28 берез. 2014 р. – Х., 2014. – С. 101–103.
 41. Котвiцька, А. А. Розвиток програми лояльності споживачів у роздрібному секторі фармацевтичного ринку України / А. А. Котвiцька, Н. В. Чмихало // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : матеріали міжнар. наук.-практ. Internet-конф., м. Харків, 28–29 берез. 2013 р. – Х., 2013. – С. 186.
 42. Котвiцька, А. А. Соціальна роль менеджменту у фармацевтичних організаціях / А. А. Котвiцька, Н. В. Чмихало // Соціальна фармація в Україні: стан, проблеми та перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. за участю міжнар. спеціалістів, м. Харків, 3 квіт. 2013 р. – Х., 2013. – С. 245.
 43. Котвiцька, А. А. Соціальний маркетинг як основа формування соціальної відповідальності фармацевтичних організацій / А. А. Котвiцька, Н. В. Чмихало, А. В. Волкова // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 17–20 берез. 2014 р. – Х., 2014. – С. 88–95.
 44. Котвiцька, А. А. Соціальні детермінанти здоров’я як фактор продуктивного способу життя / А. А. Котвiцька, В. П. Ходаківська, Н. В. Чмихало // Клінічна фармація: 20 років в Україні : матеріали Нац. конгр., м. Харків, 21–22 берез. 2013 р. – Х., 2013. – С. 283.
 45. Котвицкая, А. А. Исследование социальной роли фармации в обществе / А. А. Котвицкая, Н. В. Чмыхало, В. П. Ходаковская // Фармацевтический кластер как интеграция науки, образования и производства : сб. материалов III междунар. науч.-практ. конф. в рамках Научной сессии НИУ «БелГУ», г. Белгород, 12–17 апр. 2013 г. – Белгород, 2013. – С. 41–44.
 46. Котлінський, І. Маркетингові дослідження виробництва та реалізації лікарських засобів ВАТ «Хіміко-фармацевтичний завод «Красная звезда» / І. Котлінський, Н. В. Чмихало // Тези доповідей студентської наукової конференції. – Х., 1997. – С. 129.
 47. Красюк, І. Маркетингові дослідження асортиментної політики підприємств фармацевтичного профілю регіону Західної України / І. Красюк, Н. В. Чмихало // Тези доповідей студентської наукової конференції. – Х., 1997. – С. 130.
 48. Кривошеев, А. Г. Планирование маркетинговых исследований на предприятиях / А. Г. Кривошеев, Н. В. Чмыхало // Науковi основи створення лiкарських засобiв : тези доп. мiжвуз. студент. наук. конф., м. Харкiв, 14–15 квiт. 2005 р. – Х., 2005. – С. 325.
 49. Кубарєва, I. В. Формування сучасної кадрової стратегії у системі менеджменту фармацевтичних організацій / I. В. Кубарєва, Н. В. Чмихало, О. М. Воронiна // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : V наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 1 листоп. 2016 р. – Х., 2016. – С. 221–223.
 50. Кухарев, В. С. Исследование внешнеэкономической деятельности предприятия / В. С. Кухарев, Н. В. Чмыхало // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : матерiали всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, присвяч. 140-рiччю з дня народж. д–ра фармац. та хiм. наук, проф. Миколи Овксентiйовича Валяшка, м. Харкiв, 21–22 квiт. 2011 р. – Х., 2011. – С. 427–428.
 51. Лісовець, І. П. Вища школа США: характерні особливості її функціонування / І. П. Лісовець, Н. В. Чмихало // Тези доповідей студентської наукової конференції присвячені 75-річчю УкрФА. – Х., 1996. – С. 210.
 52. Макаревич, О. Л. Технологічні та маркетингові дослідження лікарської форми – супозиторії / О. Л. Макаревич, Л. Д. Шевченко, Н. В. Чмихало // Тези доповідей студентської наукової конференції присвячені 75-річчю УкрФА. – Х., 1996. – С. 213.
 53. Марван, Саади Камиль Информационные связи в потоке документов по здравоохранению и их коммуникационная активность / Саади Камиль Марван, Н. Н. Слободянюк, Н. В. Чмыхало // Аннотированная программа студенческой научной конференции. – Х., 1993. – С. 58.
 54. Марван, Саади Камиль Исследование современных научных медицинских коммуникаций и документальных информационных потоков в здравоохранении зарубежных стран / Саади Камиль Марван, Н. Н. Слободянюк, Н. В. Чмыхало // Современные проблемы фармации : тез. докл. респ. науч.-практ. конф. – Х., 1993. – С. 229–230.
 55. Маслова, А. C. Маркетингові дослідження косметичного ринку України / А. C. Маслова, Н. В. Чмихало // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 27–30 квіт. 2015 р. – Х., 2015. – С. 192–195.
 56. Международный маркетинг в фармации : моногр. / З. Н. Мнушко [и др.]. – Х. : Изд-во НФаУ : Золотые страницы, 2006. – 392 с.
 57. Менеджмент та маркетинг у фармацiї : навч. посiб. для самостiйної роботи студентiв (тестовi завдання з поясненнями) / З. М. Мнушко [та ін.]. – Х. : Вид-во НФаУ, 2010. – 224 с.
 58. Мнушко, З. М. Методичнi рекомендацiї щодо виконання дипломних робiт на кафедрi менеджменту та маркетингу у фармацiїї : метод. указания / З. М. Мнушко, В. Г. Андреєв, Н. В. Чмихало. – Х. : Вид-во НФаУ, 2001. – 28 с.
 59. Мнушко, З. М. Методичнi рекомендацiї щодо виконання курсових робiт на кафедрi менеджменту та маркетингу у фармацiї : метод. указания / З. М. Мнушко, Н. В. Чмихало, В. Г. Андреєв. – Х., 2001. – 24 с.
 60. Мнушко, З. М. Методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт на кафедрі менеджменту та маркетингу у фармації / З. М. Мнушко, В. Г. Андреєв, Н. В. Чмихало. – Х. : Вид-во НФаУ, 2001. – 28 с.
 61. Мнушко, З. М. Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт на кафедрі менеджменту та маркетингу у фармації / З. М. Мнушко, Н. В. Чмихало, В. Г. Андреєв. – Х. : Вид-во НФаУ, 2001. – 24 с.
 62. Мнушко, З. М. Фактори успіху лікарського препарату на фармацевтичному ринку / З. М. Мнушко, В. В. Страшний, Н. В. Чмихало // Ліки. – 1998. – № 6. – С. 86–88.
 63. Мнушко, З. Н. Маркетинг в вопросах и ответах : учеб. пособие для студентов фармац. вузов / З. Н. Мнушко, Л. П. Бовкун, Н. В. Чмыхало. – Х. : Основа, 1996. – 104 с.
 64. Мнушко, З. Н. Маркетинг в вопросах и ответах : учеб. пособие для фармац. вузов / З. Н. Мнушко, Л. П. Бовкун, Н. В. Чмыхало. – Х. : Основа, 1996. – 123 с.
 65. Мнушко, З. Н. Маркетинговая ценовая политика : метод. рек. к практ. занятиям / З. Н. Мнушко, Н. В. Чмыхало. – Х. : Изд-во НФаУ, 2004. – С. 24.
 66. Мнушко, З. Н. Международный маркетинг в фармации : метод. рек. к практ. занятиям : метод. указания / З. Н. Мнушко, Н. М. Мусиенко, Н. В. Чмыхало. – Х. : Изд-во НФаУ, 2001. –20 с.
 67. Мнушко, З. Н. Практикум по фармацевтическому маркетингу : учеб. пособие для студентов высш. учебных заведений / З. Н. Мнушко, И. В. Пестун, Н. В. Чмыхало. – Х. : Изд-во НФаУ : Золотые страницы, 2006. – С. 144.
 68. Мнушко, З. Н. Трудовое право в условиях рыночной экономики: учеб. пособие для студентов ВУЗов / З. Н. Мнушко, Н. В. Чмыхало. – Х. : Изд-во НФаУ : Золотые страницы, 2002. – С. 184.
 69. Мусиенко, Н. М. Влияние проведения рекламных кампаний на стимулирование сбыта фармацевтической продукции / Н. М. Мусиенко, Н. В. Чмыхало, В. Г. Андреев // Вчені України – вітчизняній фармації : матеріали наук.-практ. конф. – Х., 2000. – С. 373–374.
 70. Наскрiзна програма : навч. i вироб. практики ф-ту "Фармацiя" спец. 7.110202 Технологiя парфумерно-косметичних засобiв" / В. П. Черних [та ін.]. – Х. : Вид-во НФаУ, 2006. – С. 64.
 71. Немченко, А. С. Анализ стоимости и себестоимости лекарств индивидуального изготовления / А. С. Немченко, Н. В. Чмыхало // Результаты и перспективы научных исследований по биотехнологии и фармации : тез. докл. Всесоюз. конф., 29 июня–1 июля 1987 г. – Львов, 1989. – С. 192.
 72. Немченко, А. С. Аптекарські такси та їх значення в розвитку аптекарської справи / А. С. Немченко, Н. В. Чмихало, В. М. Чорнуха // Фармац. журн. – 1992. – № 3. – С. 31–35.
 73. Немченко, А. С. Исследование системы розничных цен на лекарственные средства / А. С. Немченко, Н. В. Чмыхало, А. К. Ерко // Актуальные вопросы фармацевтической науки и практики : тез. докл. науч.-практ. конф., посвящ. 25-летию фармац. фак. Курск. мед. ин-та. – Курск, 1991. – Ч. 1. – С. 73.
 74. Немченко, А. С. Математическое моделирование зависимости издержек производства и обращения лекарств индивидуального изготовления от структуры экстемпоральной рецептуры / А. С. Немченко, Н. В. Чмыхало // Пути повышения эффективности фармацевтической науки и практики : сб. науч. тр. – Запорожье, 1991. – С. 88–89.
 75. Немченко, А. С. Методика определения тарифов на приготовление лекарств в аптеках / А. С.Немченко, Н. В. Чмыхало // Реализация научных достижений в практической фармациии : тез. докл. респ. науч. конф., 16–18 окт. 1991 г. – Х., 1991. – С. 38–39.
 76. Немченко, А. С. Методичні підходи до визначення вартості і ціни на ліки індивідуального виготовлення / А. С. Немченко, Н. В. Чмихало // Фармац. журн. – 1991. – № 3. – С. 81–84.
 77. Олiйник, В. С. Проблеми збутової полiтики пiдприємств / В. С. Олiйник, Н. В. Чмихало // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв: матерiали всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, м. Харкiв, 16–17 квiт. 2008 р. – Х., 2008. – С. 284.
 78. Практикум по международному маркетингу : учеб. пособие / З. Н. Мнушко [и др.]. – Х. : Изд-во НФаУ, 2008. – С. 96.
 79. Практикум по международному маркетингу : учеб. пособие для студентов вузов / З. Н. Мнушко [и др.]. – Х. : Ависта-ВЛТ, 2007. – С. 96.
 80. Проблемы ценообразования на лекарственные препараты / А. С. Немченко, А. К. Ерко, Н. В. Чмыхало, И. М. Сопельник // Фармац. журн. – 1991. – № 3. – С. 42–45.
 81. Програма, методичні рекомендації і завдання до контрольних робіт з менеджменту та маркетингу у фармації : для студентів заоч. від-ня фармац. ф-ту / З. М. Мнушко, Н. О. Пузак, Н. М. Діхтярьова, Н. М. Мусієнко, Н. В. Чмихало, Н. В. Черноброва, Н. М. Скрильова. – Х. : Вид-во НФаУ, 1999. – 28 с.
 82. Пузак, Н. О. Корпоративна культура фірми як складова соціально орієнтованого управління фармацевтичним підприємством / Н. О. Пузак, Н. В. Чмихало // Фармація ХХI століття: тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац. з'їзду фармацевтів України, м. Харків, 13–16 верес. 2016 р. – Х., 2016. – Т. 2. – С. 280–281.
 83. Пустильнiк, Н. В. Дослiдження наукових пiдходiв, принципiв та iнформацiйного забезпечення процесу розробки управлiнського рiшення / Н. В. Пустильнiк, Н. В. Чмихало // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : матерiали всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, м. Харкiв, 21–22 квiт. 2010 р. – Х., 2010. – С. 366.
 84. Рабочий журнал с методическими рекомендациями к выполнению лабораторных работ по разделу «Учет и отчетность в аптечных учреждениях» : для студентов 4 курса / сост. : Д. И. Дмитриевский, Н. И. Брылева, Н. В. Чернобровая, Н. М. Дихтярева, Н. В. Чмыхало, И. А. Шевченко. – Х., 1988. – 116 с.
 85. Рабочий журнал с элементами тестового контроля знаний студентов по теме: «Основы трудового права» : для студентов 5 курса / сост. : З. Н. Мнушко, Н. И. Брылева, Н. В. Чмыхало. – Х., 1994. – 28 с.
 86. Робочий журнал з фармацевтичного менеджменту та маркетингу для студентів медико-біологічного факультету ВНЗ спеціальності 7.110206 "Клінічна фармація" / З. М. Мнушко [и др.] ; за ред. З. М. Мнушко. – Х. : НФаУ, 2013. – 80 с.
 87. Рогуля, О. Ю. Iнновацiйна полiтика: маркетинг об'єктiв iнтелектуальної власностi / О. Ю. Рогуля, I. Л. Оккерт, Н. В. Чмихало // Запорожский мед. журн. – 2009. – Т. 11, № 3. – С. 116–119.
 88. Скрильова, Н. М. Маркетинговi дослiдження товарно-асортиментної полiтики виробника упаковки для фармацевтичної продукцiї / Н. М. Скрильова, Н. В. Чмихало // Ефективнiсть використання маркетингу та логiстики фармацевтичними органiзацiями : матерiали наук.-практ. конф., м. Харкiв, 21 жовт. 2008 р. – Х., 2008. – С. 142–146.
 89. Сотнiкова, Н. В. Аналiз iнформацiйного потокуперiодичних фармацевтичних видань / Н. В. Сотнiкова, Н. В. Чмихало // Тези доповідей мiжвузівської наукової студентської конференції, м. Харкiв, 17–18 квiт. 2003 р. – Х., 2003. – С. 274.
 90. Софис Мухамед Социологические исследования в области эффективности управления производством на примере сирийской фармацевтической фирмы «Тамеко» : аннот. программа студен. науч. конф. / Софис Мухамед, Н. В. Чмыхало, Л. И. Самохина. – Х., 1993. – С. 80–81.
 91. Софис Мухамед Социологические исследования в области эффективности управления производством на примере сирийской фармацевтической фирмы «Тамеко» / Софис Мухамед, Н. В. Чмыхало, Л. И. Самохина // Современные проблемы фармации : тез. докл. респ. науч.-практ. конф. – Х., 1993. – С. 255–256.
 92. Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 17–20 берез. 2014 р. / НФаУ, Каф. соц. фармації ; редкол. А. А. Котвіцька [та ін.]. – Х., 2014. – 487 с.
 93. Стасенко, Ю. А. Прогнозирование сбыта при сезонном характере спроса / Ю. А. Стасенко, Н. В. Чмыхало // Науковi основи створення лiкарських засобiв : тези доп. мiжвуз. студент. наук. конф., м. Харкiв, 14–15 квiт. 2005 р. – Х., 2005. – С. 342.
 94. Тарасова, Т. Е. Исследование ассортиметной политики предприятий / Т. Е. Тарасова, Н. В. Чмыхало // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : тези доп. мiжвуз. студент. наук. конф., м. Харкiв, 27 квiт. 2006 р. – Х., 2006. – С. 380.
 95. Трудовое право в вопросах и ответах : учеб. пособие / Л. И. Симонова, З. Н. Мнушко, Н. И. Брылева, Н. В. Чмыхало. – Х. : УкрФА, 1994. – 109 с.
 96. Учебное пособие по начислению заработной платы / З. Н. Мнушко, Д. И. Дмитриевский, Н. И. Брылева, Н. Н. Слободянюк, Н. М. Омельченко, Н. В. Чернобровая, Н. В. Чмыхало. – Х. : УкрФА, 1994. – 65 с.
 97. Формування ефективної збудової полiтики фармацевтичного пiдприємства в умовах нестабiльного зовнiшнього середовища / Н. В. Чмихало [та ін.] // Запорожский мед. журн. – 2010. – Т. 12, № 3. – С. 126–131.
 98. Формування ефективної збудової політики фармацевтичного підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища / Н. В. Чмихало, І. Л. Оккерт, А. Б. Ольховська, Н. В. Сотнікова // Запорожский мед. журн. – 2010. – Т. 12, № 3. – С. 126–131.
 99. Хрипко, Л. І. Соціологічні дослідження у галузі підприємницької діяльності / Л. І. Хрипко, Н. В. Чмихало // Тези доповідей студентської наукової конференції. – Х., 1997. – С. 162.
 100. Черныш, Ю. В. Мерчандайзинг как средство стимулирования сбыта в условиях розничной аптечной реализации / Ю. В. Черныш, Н. В. Чмыхало // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : тези доп. мiжвуз. студент. наук. конф., м. Харкiв, 27 квiт. 2006 р. – Х., 2006. – С. 391.
 101. Чмихало, Н. В. Деякі аспекти міжнародних етичних критеріїв просування лікарських засобів / Н. В. Чмихало // Актуальні проблеми фармацевтичного маркетингу : наук.-практ. конф. – Х., 1999. – С. 140–142.
 102. Чмихало, Н. В. До питання професійної підготовки в процесі виробничої практики / Н. В. Чмихало, Н. М. Діхтярьова // Удосконалення професійної підготовки випускників фармацевтичного вузу : тези доп. навч.-метод. конф. – Х., 1997. – С. 21–22.
 103. Чмихало, Н. В. Дослiдження середовища пiдприємства як фактор впливу на ефективнiсть збутової полiтики / Н. В. Чмихало, I. Л. Оккерт // Ефективнiсть використання маркетингу та логiстики фармацевтичними органiзацiями : матерiали наук.-практ. конф., м. Харкiв, 21 жовт. 2008 р. – Х., 2008. – С. 157–164.
 104. Чмихало, Н. В. Дослідження стану комп’ютеризації фармацевтичних підприємств / Н. В. Чмихало, В. О. Приємська, Е. А. Нікушин // Актуальні проблеми фармацевтичного маркетингу : наук.-практ. конф. – Х., 1999. – С. 71–73.
 105. Чмыхало, Н. В. Анализ факторов, влияющих на сбыт лекарственных препаратов / Н. В. Чмыхало, С. Н. Венгер // Провизор. – 2000. – № 17. – С. 30–31.
 106. Чмыхало, Н. В. Анализ ценообразования на медикаменты в зарубежных странах / Н. В. Чмыхало // Современные проблемы фармации : тез. докл. респ. науч.-практ. конф. – Х., 1993. – С. 73.
 107. Чмыхало, Н. В. Влияние информационных потоков на принятие управленческих решений / Н. В. Чмыхало // Здобутки та перспективи розвитку управлiння фармацевтичними органiзацiями в умовах ринкової економiки : матерiали мiжнар. наук.-практ. конф., м. Харкiв, 26 берез. 2003 р. – Х., 2003. – С. 191–193.
 108. Чмыхало, Н. В. Инструменты интернет и использование сети интернет в организациях фармацевтического профиля / Н. В. Чмыхало, Е. А. Никушин // Досягнення сучасної фармації та перспективи її розвитку у новому тисячолітті : матеріали V нац. з’їзду фармації України. – Х., 1999. – С. 752–753.
 109. Чмыхало, Н. В. Исследования в области предпринимательской деятельности организаций фармацевтического профиля Западного и Восточного регионов Украины / Н. В. Чмыхало // Актуальні проблеми фармацевтичного маркетингу : наук.-практ. конф. – Х., 1999. – С. 142–144.
 110. Чмыхало, Н. В. Маркетинговые исследования перспектив развития фармацевтического рынка республики Таджикистан / Н. В. Чмыхало, Сафаров Шахбаз // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : матеріали III Міжнар. наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 26–27 берез. 2015 р. – Х., 2015. – С. 215–217.
 111. Чмыхало, Н. В. Маркетинговые исследования фармацевтического рынка Таджикистана / Н. В. Чмыхало, Сафаров Шахбаз // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 27–30 квіт. 2015 р. – Х., 2015. – С. 201–204.
 112. Чмыхало, Н. В. Рациональность использования компьютерной техники в аптечных учреждениях / Н. В. Чмыхало // Провизор. – 1999. – № 8. – С. 32–34.
 113. Чмыхало, Н. В. Совершенствование ценообразования на лекарства индивидуального изготовления в новых условиях хозяйствования : дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.01 / Н. В. Чмыхало. – Х., 1991. – 185 с.
 114. Чмыхало, Н. В. Содержание и проблемы производственной практики по специальности "Маркетинг" / Н. В. Чмыхало // Економiчна освiта та наука: досвiд та перспективи розвитку : матерiали наук.-практ. конф. до 10-рiччя спец. "Економiка пiдприємства" та "Маркетинг", м. Харкiв, 22–23 листоп. 2007 р. – Х., 2007. – С. 67–68.
 115. Чмыхало, Н. В. Управление конкурентоспособностью промышленного предприятия / Н. В. Чмыхало, И. Л. Оккерт // Сучаснi досягнення фармацевтичної технологiї : матерiали II наук.-практ. конф. з мiжнар. участю, м. Харкiв, 17–18 листоп. 2011 р. – Х., 2011. – С. 213–214.