Про бібліотеку


Електронні ресурси


Електронний каталог ІРБІС

Електронний архів (репозитарій) НФаУ

Автореферати дисертацій (Наукова бібліотека НФаУ)

Автореферати дисертацій(Національна бібліотека ім.В.І. Вернадського)

Праці вчених НФаУ

Бази даних у відкритому доступі

Періодичні видання


Періодичні видання у фонді Бібліотеки

Українські журнали відкритого доступу

Зарубіжні журнали відкритого доступу

Наукова періодика України НБУ ім. В.І. Вернадского

На допомогу молодому науковцю


Вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій (Наукова бібліотека НФаУ)

Національний стандарт України Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015, який набуває чинності з 10 березня 2017 року для аспірантів та дисертантів

Приклади оформлення бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ 8302:2015, запровадженого в дію в Україні 01.07.2016

Перелік наукових фахових видань України

Перелік електронних наукових фахових видань України

На допомогу студенту


Тестова система SunRav

Тренінгова система КРОК1 та КРОК2

Методичні рекомендації щодо оформлення Бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, запровадженого в дію в Україні 01.07.2007

Графік видачі підручників

Рекомендаційні бібліографічні списки

Інформаційна культура

The Scientific Library of NUPh for English-speaking students: services and electronic resources

Перелік тем дипломних робіт виконаних на кафедрах НФаУ

Індекси наукового цитування


Індекси наукового цитування

Система комплектування


Дистанційне комплектування

Корисні лінки


Internet-ресурси за профілем університету

Провідні медичні та фармацевтичні ВНЗ

Бібліотеки on-line

Компендіум on-line

Виставки та конференції з медицини та фармації

МОЗ країн світу

Патенти

Фармацевтичні організації та асоціації світу

Фармацевтичні та медичні НДІ та дослідницькі центри світу

Спеціалізовані ресурси з медицини та фармації

Віртуальні виставки


Нові надходження

Тематичні виставки

Тематичні огляди

Події


План заходів на 2018 рік

Події 2018 р.

Архів

Новини

Нові надходження

СтатистикаСТОЛЄТОВ Юрiй Вiталiйович 

Народився – 7 січня 1962 року

Кандидат бiологiчних наук, доцент кафедри фармакологiï НФаУ.


Закiнчив: Харкiвський фармацевтичний iнститут (1984).

Працював: служба в радянськiй армiї (1984-1986); у закладах фармацевтичноï освiти та виробництва (1986-1995); асистент (1995), доцент  кафедри фармакологiï НфаУ (2003). Заступник декана факультету «Промисловоï фармацiï» (2002-2015).

Напрями наукових дослiджень: фармакологiчне дослiдження анти атеросклеротичних, гiполiпiдемiчних властивостей похiдних полiсахариду хiтину та препаратiв для лiкування доброякiсноï гiперплазiï передмiхуровоï залози синтетичного i природного походження.

Науково-практичнi здобутки: автор 80 наукових та навчально-методичних праць, серед них 1 патент, 1 монографiя, 2 пiдручника, 5 навчальних посiбникiв.

Наукові публікації Столєтова Ю. В.

1.Абiтурiєнту Нацiонального фармацевтичного унiверситету 2010 : посiб. / В. П. Черних [та ін.]. – Х., 2010. – 256 с.

2.Адекватнiсть експериментальної та клiнiчної оцiнки показникiв при доброякiснiй гiперплазiї передмiхурової залози / Т. А. Бухтiарова [та ін.] // Лiки. – 2002. – № 3–4. – С. 21–25.

3.Бєлiк, Г. В. Перспективи застосування лiпосомальних препаратов у кардiологiї / Г. В. Бєлiк, Ю. В. Столєтов // Мед. хiмiя. – 2005. – Т. 7, № 3. – С. 109–113.

4.Белик, Г. В. Кандидоз: этилогия, патогенез, лечение / Г. В. Белик, Я. А. Бутко, Ю. В. Столетов // Провизор. – 2010. – № 19. – С. 24–28.

5.Белик, Г. В. Клинические аспекты лечения дисбактериоза / Г. В. Белик, Ю. В. Столетов, З. Меметова // Провизор. – 2008. – № 21. – С. 36–40.

6.Вивчення впливу субстанцій аронії чорноплідної на білковий обмін / Д. В. Семенів [та ін.] // Укр. бiофармац. журн. – 2015. – № 5. – С. 37–41.

7.Возможные осложнения фармакотерапии статинами / Ю. В. Столетов [та ін.] // Провизор. – 2007. – № 10. – С. 16–17.

8.Дем'яненко, В. Г. Гiполiпiдемiчна дiя сухого екстракту гриба Pleurotus ostreatus / В. Г Дем'яненко, Н. В. Кучеренко, Ю. В. Столєтов // Клiнiч. фармацiя. – 2006. – Т. 10, № 1. – С. 36–39.

9.Доброякiсна гiперплазiя простати та її моделювання на тваринах / С. М. Дроговоз [та ін.] // Клiнiч. фармацiя. – 2002. – Т. 6, № 4. – С. 37–39.

10.Дослідження жарознижуючої активності екстракту липи / С. М. Дроговоз [та ін.] // Проблеми екологiчної та медичної генетики i клiнiчної iмунологiї : зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 2. – С. 145–149.

11.Дроговоз, С. М. Вивчення антиоксидантних властивостей лiолiву за умов модельного вульвовагiнiту / С. М. Дроговоз, В. В. Решетняк, Ю. В. Столєвтов // Лiки. – 2005. – № 1–2. – С. 67–70.

12.Дроговоз, С. М. Вивчення вульвопротекторної дiї лiпосомального препарату лiолiв у щурiв iз "механiчним" вульвовагiнiт / С. М. Дроговоз, Ю. В. Столєтов, В. В. Решетняк // Лiки та життя : мiжнар. мед.–фармац. конгр., м. Київ, 6–9 лют. 2007 р. – 2007. – С. 69.

13.Дроговоз, С. М. Просталад – растительный препарат для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) / С. М. Дроговоз, Ю. В. Столетов // Фармакологія, фізіологія і патологія нирок, сечовивідних шляхів та водно–сольового обміну : тез. доп. наук.–практ. конф. з міжнар. участю та школою молодих вчених, м. Харків, 1–3 жовт. 2014 р. – Х., 2014. – С. 41–43.

14.Дроговоз, С. М. Профилактика отравлений бета–адреноблокаторами / С. М. Дроговоз, Ю. В. Столетов, Г. В. Белик // Сучаснi проблеми токсикологiї. – 2011. – № 5. – С. 142–143.

15.Дудка, К. А. Вивчення вульвопротектрної дiї лiолiва в умовах модельного "механiчного" вульвовагiнiта / К. А. Дудка, Ю. В. Столєтов // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : матерiали всеукр. наук.–практ. конф. студ. та молодих вчених, м. Харкiв, 16–17 квiт. 2008 р. – 2008. – С. 194.

16.Експериментальне вивчення антиоксидантної та гiполiпiдемiчної дiї рекомбiнантного антагонiста рецепторiв iнтерлейкiну–1 / К. Г. Щокiна [та ін.] // Вiсник фармацiї. – 2010. – № 3. – С. 79–82.

17.Ефективнiсть фiтобальзаму простолад при доброякiснiй гiперплазiї передмiхурової залози / А. М. Литовченко [та ін.] // Фармацiя ХХI столiття : тез. доп. Всеукр. наук.–практ. конф., м. Харкiв, 23–24 жовт. 2002 р. – 2002. – С. 167–168.

18.Зупанець, I. А. Порiвняння простатопротекторної активностi фтопрепаратiв просталад i тиквеол / I. А. Зупанець, В. В. Дроговоз, Ю. В. Столєтов // Клiнiч. фармацiя. – 2008. – Т. 12, № 3. – С. 45–47.

19.Лекарственная токсикология : учеб.–справ. / Г. В. Белик [и др.]. – Х. : Титул, 2015. – 592 с.

20.Лекции по лекарственной токсикологии / С. М. Дроговоз [и др.]. – Х. : НФаУ, 2012. – 56 с.

21.Литовченко, А. Н. Модель изучения доброкачественной гиперплазии предстательной железы в эксперименте / А. Н. Литовченко, С. М. Дроговоз, Ю. В. Столетов // Лекарства–человеку : материалы науч.–практ. конф. – 2002. – Т. 17, № 2. – С. 166–170.

22.Методические рекомендации для аудиторной работы по лекарственной токсикологии / С. М. Дроговоз [и др.]. – Х. : НФаУ, 2012. – 31 с.

23.Морфологічне дослідження фреонового екстракту суцвіть липи на моделі ад’ювантного артриту у щурів / Д. В. Дем’яненко [та ін.] // Укр. бiофармац. журн. – 2015. – № 4. – С. 30–35.

24.Перекисне окиснення лiпiдiв у патогенезi атеросклерозу та можливостi його корекцiї лiпофлавоном / Г. В. Бєлiк [та ін.] // Мед. хiмiя. – 2007. – Т. 9, № 1. – С. 57–61.

25.Порiвняння кардiопротекторних властивостей лiпосомальної та водорозчинної лiкарських форм кверцетину / Г. С. Григор'єва [та ін.] // Фармаком. – 2005. – № 4. – С. 107–110.

26.Простатопротекторы : моногр. / С. М. Дроговоз [и др.]. – Х., 2005. – 184 с.

27.Рабочая тетрадь по врачебной рецептуре для студентов специальностей "Фармация, Клиническая фармация, Технология парфюмерно–косметических средств" / С. Ю. Штрыголь [и др.]. – Х. : Форт, 2013. – 54 с.

28.Решетняк, В. В. Вивчення вульвопротекторної дiї лiолiва в умовах модельного "Феноловоного" вульвовагiнiту / В. В. Решетняк, Ю. В. Столєтов // Лiки – людинi. Сучаснi проблеми створення, вивчення та апробацiї лiкарських засобiв : матерiали XXVII наук.–практ. конф. з мiжнар. участю, м. Харкiв, 4 лют. 2010 р. – Х., 2010. – С. 108–109.

29.Решетняк, В. В. Вплив лiолiву на стан iмунної системи у щурiв при модельному вульвовагiнiтi / В. В. Решетняк, С. М. Дроговоз, Ю. В. Столетов // Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузi України : матерiали VI Нац. з'їзду фармац. України, м. Харкiв, 28–30 верес. 2005 р. – Х., 2005. – С. 590–591.

30.Решетняк, В. В. Изучение антиоксидантного действия лиолива в условиях модельного вульвовагинита / В. В. Решетняк, С. М. Дроговоз, Ю. В. Столетов // Сьогодення та майбутнє фармацiї : тез. доп. Всеукр. конгр., м. Харкiв, 16–19 квiт. 2008 р. – Х., 2008. – С. 421.

31.Самостоятельная работа студентов по фармакологии : учеб.–метод. пособие / С. М. Дроговоз [и др.]. – Х. : Изд–во НФАУ, 2003. – 56 с.

32.Солодрай, Ю. В. Вивчення дiї комбiнованого препарату просталад в умовах доброякiсної гiперплазiї передмiхурової залози / Ю. В. Солодрай, Ю. В. Столєтов // Тез. доп. мiжвузiвської наук. студ. конф., м. Харкiв, 17–18 квiт. 2003 р. – Х., 2003. – С. 159.

33.Солодрай, Ю. В. Вивчення простатотропної дiї аденол–форте в умовах модельної гiперплазiї передмiхурової залози / Ю. В. Солодрай, Ю. В. Столєтов // Тез. доп. наук. студ. конф. – Х., 2002. – С. 162.

34.Столетов, Ю. В. Влияние нового препарата "Простолад" на морфологическую структуру предстательной железы / Ю. В. Столетов, Т. А. Бухтиарова, А. Н. Литовченко // Укр. мед. альм. – 2003. – Т. 6, № 6. – С. 15–19.

35.Столетов, Ю. В. Изучение влияния нового фитопрепарата просталад на секреторную активность и состояние слизистой оболочки желудка / Ю. В. Столетов, А. Н. Литовченко, С. М. Дроговоз // Лекарства–человеку : материалы науч.–практ. конф., г. Харьков, 20 марта 2003 г. – Х., 2003. – Т. XVIII, № 1. – С. 147–149.

36.Столетов, Ю. В. Фармакологическая коррекция гиперлипидемий статинами / Ю. В. Столетов, Г. В. Белик, А. Я. Бутко // Провизор. – 2009. – № 1–2. – С. 24–26.

37.Столетов, Ю. В. Особенности фармаконадзора при назначении гиполипидемических средств / Ю. В. Столетов, В. Ф. Даниленко, З. П. Омельченко // Провизор. – 2003. – № 10. – С. 14–15.

38.Третьякова, К. О. Вивчення фармакологiчних властивостей нового вiтчизняного препарату лiолiв / К. О. Третьякова, Ю. В. Столетова // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : тез. доп. мiжвузiвської студент. наук. конф., м. Харкiв, 27 квiт. 2006 р. – Х., 2006. – С. 286.

39.Третьякова, К. О. Вивчення фармакологичних властивостей лiолiву / К. О. Третьякова, Ю. В. Столетов // Лiки – людинi. Сучаснi проблеми створення, вивчення та апробацiї лiкарських засобiв : матерiали XXVII наук.–практ. конф. з мiжнар. участю, м. Харкiв, 4 лют. 2010 р. – Х., 2010. – С. 137–138.

40.Учебное пособие для выполнения контрольных работ студентами заочной формы обучения / С. М. Дроговоз [и др.]. – Х., 2002. – 83 с.

41.Фармакологічне дослідження гіпоазотемічної дії препаратів ароніїї чорноплідної / Т. О. Куценко [та ін.] // Науковий прогрес та процес розвитку країни в аспекті євроінтеграції : матеріали міжнар. наук.–практ. конф., м. Вінниця, 17 жовт. 2015 р. – Вінниця, 2015. – С. 107–108.

42.Фармакологічне дослідження фреонового екстракту суцвіть липи на моделі ад’ювантного артриту у щурів / С. М. Дроговоз [та ін.] // Фітотерапія. Часопис. – 2013. – № 3. – С. 41–44

43.Фармакологія – наочно. (Фармакологія в таблицях, схемах і малюнках) : навч. посібник / С. М. Дроговоз [та ін.] ; під ред. С. М. Дроговоз. – Х. : Тітул, 2015. – 204 с.

44.Фармакология : рук. для внеаудитор. и аудитор. работы студ. / С. Ю. Штриголь [и др.] ; под ред. С. Ю. Штриголя. – Изд. 2–е. – Х. : НФаУ ; Х. : Золотые страницы, 2015. – 311 с.

45.Фармакология – наглядно (Фармакология в таблицах, схемах и рисунках для иностранных студентов) : альбом / С. М. Дроговоз [и др.] ; ред. С. М. Дроговоз, И. М. Рыженко ; НФаУ. – Х. : Титул, 2014. – 204 с.

46.Фармакология в вопросах и ответах : учеб. пособие для фармац. и мед. вузов по дисциплине "Фармакология" / С. М. Дроговоз [и др.] ; под ред. С. М. Дроговоз. – Изд. 3–е. – Х., 2012. – 156 с.

47.Фармакология на ладонях (на арабском языке) : учебное пособие / С. М. Дроговоз [и др.]. – Х., 2003. – 80 с.

48.Фармакология: : рук. для внеаудиторной и аудиторной работы студ. / С. М. Дроговоз [и др.]. – Х., 2002. – 272 с.

49.Штриголь, С. Ю. Методологiчнi аспекти викладання лікарської токсикології у іноземних студентів спеціальності «Фармація» / С. Ю. Штриголь, С. М. Дроговоз, Ю. В. Столєтов // Актуальні питання безпечного застосування ліків : матеріали наук.–практ. конф., м. Тернопіль, 17 –18 жовт. 2013 р. – Тернопіль, 2013. – С. 22.

50.Штриголь, С. Ю. Методологічні аспекти викладання лікарської токсикології у іноземних студентів спеціальності «Фармація» / С. Ю. Штриголь, Ю. В. Столєтов, Д. О. Макаренко // 210 років фармацевтичної освіти: традиції та інновації : матеріали наук.–практ. конф., м. Харків, 27 листоп. 2015 р. – Х., 2015. – С. 184–186.

51.Щокiна, К. Г. Експериментальне вивчення антиоксидантної та гiполiпiдермiчної дiї рекомбiнантного антагонiсту рецепторiв iнтерлейкiну–1 // Фармацiя України. Погляд у майбутнє : матерiали VII Нац.  з'їзду фармац. України, м. Харкiв, 15–17 верес. 2010 р. – Х., 2010. – Т. 2. – С. 150.