Про бібліотеку


Електронні ресурси


Електронний каталог ІРБІС

Електронний архів (репозитарій) НФаУ

Автореферати дисертацій (Наукова бібліотека НФаУ)

Автореферати дисертацій(Національна бібліотека ім.В.І. Вернадського)

Праці вчених НФаУ

Бази даних у відкритому доступі

Періодичні видання


Періодичні видання у фонді Бібліотеки

Українські журнали відкритого доступу

Зарубіжні журнали відкритого доступу

Наукова періодика України НБУ ім. В.І. Вернадского

На допомогу молодому науковцю


Вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій (Наукова бібліотека НФаУ)

Національний стандарт України Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015, який набуває чинності з 10 березня 2017 року для аспірантів та дисертантів

Приклади оформлення бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ 8302:2015, запровадженого в дію в Україні 01.07.2016

Перелік наукових фахових видань України

Перелік електронних наукових фахових видань України

На допомогу студенту


Тестова система SunRav

Тренінгова система КРОК1 та КРОК2

Методичні рекомендації щодо оформлення Бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, запровадженого в дію в Україні 01.07.2007

Графік видачі підручників

Рекомендаційні бібліографічні списки

Інформаційна культура

The Scientific Library of NUPh for English-speaking students: services and electronic resources

Перелік тем дипломних робіт виконаних на кафедрах НФаУ

Індекси наукового цитування


Індекси наукового цитування

Система комплектування


Дистанційне комплектування

Корисні лінки


Internet-ресурси за профілем університету

Провідні медичні та фармацевтичні ВНЗ

Бібліотеки on-line

Компендіум on-line

Виставки та конференції з медицини та фармації

МОЗ країн світу

Патенти

Фармацевтичні організації та асоціації світу

Фармацевтичні та медичні НДІ та дослідницькі центри світу

Спеціалізовані ресурси з медицини та фармації

Віртуальні виставки


Нові надходження

Тематичні виставки

Тематичні огляди

Події


План заходів на 2018 рік

Події 2018 р.

Архів

Новини

Нові надходження

Статистика 

ЖУК Віталій Андрійович

Народився – 4 лютого 1947 року 

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Закiнчив авіадвигунобудівний факультет Харківського авіаційного інституту (1972).

Працював: інженером в КБ Інституту низьких температур АН України (1972); старшим інженером Харківського філіалу Всесоюзного НДІ ливарної технології, ливарного машинобудування та автоматизації литва (1975); аспірант ХАІ (1979); керівник штабу будівництва ХАІ (1983); асистент, старший викладач, доцент УЗПІ (1987); докторант Харківської державної академії технології та організації харчування (1994); генеральний директор НПО АТ «Атекс» (1997); доцент  кафедри фармакоінформатики (з 2004).

Напрями наукових дослiджень: проблеми створення програмних комплексів статистичного аналізу складних систем.

Науково-практичнi здобутки: автор понад 100 наукових та навчально-методичних публікацій, 2-х навчальних посібників та 2-х патентів.

Наукові публікації Жук В. А. :

1.      Арсеньев, А. В. Компьютерные технологии в преподавании дисциплины "Биоинформатика" / А. В. Арсеньев, В. А. Жук, Ю. М. Пенкин // Применение персональных компьютеров в научных исследованиях и учебном процессе : материалы 6-ой конф. – Х., 2004. – С. 26.

2.      Бен, Али Али Определение пусковой мощности аппарата для послойной переработки зернового сырья / Бен Али Али, В. А. Жук // Тези доп. мiжвуз. наук. студент. конф., м. Харкiв, 17–18 квiт. 2003 р. – Х., 2003. – С. 27.

3.      Богатырь, Ю. Г. Поиск молекулярно-биологической информации с помощью программы Medline / Ю. Г. Богатырь, В. А. Жук // Науковi основи створення лiкарських засобiв : тези доп. мiжвуз. студент. наук. конф., м. Харкiв, 14–15 квiт. 2005 р. – Х., 2005. – С. 358.

4.      Великий, П. І. Лiкарськi засоби та статистичнi методи аналiзу / П. I. Великих, В. А. Жук // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : матерiали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, м. Харкiв, 23–24 квiт. 2009 р. – Х., 2009. – С. 355.

5.      Гриценко, В. И. Исследование распределения тамсулозина гидрохлорида в суппозитория / В. И. Гриценко, Е. А. Рубан, В. А. Жук // Фармация Казахстана. – 2014. – № 8. – С. 35–38.

6.      Жук, А. В. Добування амарантової олiї i сквалену iз насiння амаранту екстракцiєю ацетоном / А. В. Жук, А. I. Жук, В. А. Жук // Тези доп. мiжвуз. наук. студент. конф., м. Харкiв, 17–18 квiт. 2003 р. – Х., 2003. – С. 31.

7.      Жук, В. А. Iнформацiйнi технологiї в наукових дослiдженнях : метод. рек. до виконання лаборатор. робiт для спец. 8.050107 "Економiка пiдприємства" / В. А. Жук, В. М. Зефiров, М. М. Нессонова. – Х. : Вид-во НФаУ, 2007. – С. 78.

8.      Жук, В. А. Iнформацiйна модель системи управлiння якостi iнтелектуальних пiдприємств / В. А. Жук, Ю. М. Пєнкiн // Культура, свiдомiсть, мова в iнформацiйному суспiльствi : матерiали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харкiв, 19–20 квiт. 2007 р. – Х., 2007. – С. 54–59.

9.      Жук, В. А. Валидация компьютерных информационных систем в фармацевтической отрасли / В. А. Жук // Фармацiя України. Погляд у майбутнє : матерiали VII Нац. з'їзду фармацевтів України, м. Харкiв, 15–17 верес. 2010 р. – Х., 2010. – Т. 2. – С. 453–454.

10.    Жук, В. А. Вимоги до органiзацiї iнтерфейсу програмного комплексу аналiзу сумiсностi фармпрепаратiв / В. А. Жук, Ю. М. Пєнкiн // Сьогодення та майбутнє фармацiї : тези доп. Всеукр. конгр., м. Харкiв, 16–19 квiт. 2008 р. – Х., 2008. – С. 591.

11.    Жук, В. А. Информационная модель системы интегрального менеджмента качества для фармацевтических предприятий / В. А. Жук, Ю. М. Пенкин // Клиническая информатика и телемедицина. – 2008. – Т. 4, №. 5. – С. 64–70.

12.    Жук, В. А. Использование технологий радиочастотной идентификации (RFID) в фармацевтических информационных системах / В. А. Жук, Ю. М. Пенкин // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2014. – № 1. – С. 96–98.

13.    Жук, В. А. Концепцiя iнформацiйної моделi системи управлiння якiстю фармпiдприємств / В. А. Жук, Ю. М. Пєнкiн // Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузi України : матерiали VI Нац. з'їзду фармацевтів України, м. Харкiв, 28–30 верес. 2005 р. – Х., 2005. – С. 922–923.

14.    Жук, В. А. Концепция реализации информационной системы комплексного анализа взаимодействия лекарственных препаратов / В. А. Жук, И. С. Гриценко, Ю. М. Пенкин // Клиническая информатика и телемедицина – 2008. – Т. 4, № 5. – С. 107–108.

15.    Жук, В. А. Особенности валидации компьютерных систем в фармацевтической отрасли / В. А. Жук, Ю. М. Пенкин, Ю. В. Подпружников // Актуальнi проблеми розвитку галузевої економiки та логiстики : матерiали наук.-практ. конф., м. Харкiв, 14–15 трав. 2011 р. – Х., 2011. – С. 217–220.

16.    Жук, В. А. Особливості проведеннясамостійної роботи студентів знавчальної дисципліни "ІТ у фармації" / В. А. Жук, Ю. М. Пєнкiн // Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2015 : матеріали ІІ з’їзду з міжнар. участю "Медична та біологічна інформатика і кібернетика" Всеукр. наук.-практ. відео-конф., м. Запоріжжя, 12–13 листоп. 2015 р. – Запоріжжя, 2015. – С. 64–67.

17.    Жук, В. А. Принципы структурирования базы знаний информационной системы комплексного анализа взаимодействия лекарственных препаратов / В. А. Жук, И. С. Гриценко, Ю. М. Пенкин // Клиническая информатика и телемедицина. – 2008. – Т. 4, № 5. – С. 108–109.

18.    Жук, В. А. Прошлое и настоящее в штрих-кодировании лекарственных средств / В. А. Жук, Ю. М. Пенкин // Провизор. – 2011. – № 1. – С. 23–30.

19.    Жук, В. А. Роль информационных технологий в совремнной системе фармацевтического образования / В. А. Жук, Ю. М. Пенкин // Культура, свiдомiсть, мова в iнформацiйному суспiльствi : матерiали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харкiв, 19–20 квiт. 2007 р. – Х., 2007. – С. 293–295.

20.    Информационные технологии в фармации : метод. рек. к выполнению практ. и самост. работ для студентов специальности 7.110201 "Фармация" заочной (дистанционной) формы обучения / Л. Ю. Белогорцева [и др.]. – Х., 2009. – 132 с.

21.    Кичигина, Е. В. Проблемы валидации методик медико-биологических исследований основанных на тест системах in vitro / Е. В. Кичигина, В. А. Жук // Створення, виробництво, та стандартизацiя та фармакоекономiчнi дослiдження нових лiкарських засобiв та бiологiчно активних добавок : тези доп. II Мiжнар. наук.-практ. конф., м. Харкiв, 12–13 жовт. 2006 р. – Х., 2006. – С. 308–309.

22.    Кичигина, Е. В. Программная реализация статистической обработки токсикологических исследований / Е. В. Кичигина, В. А. Жук, Л. Н. Малоштан // Створення, виробництво, та стандартизацiя та фармакоекономiчнi дослiдження нових лiкарських засобiв та бiологiчно активних добавок : тези доп. II Мiжнар. наук.-практ. конф., м. Харкiв, 12–13 жовт. 2006 р. – Х., 2006. – С. 320–321.

23.    Курыло, С. В. Внешний контроль качества лекарственных средств / С. В. Курыло, В. А. Жук // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : матерiали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, присвяч. 140-рiччю з дня народж. д-ра фармац. та хiм. наук, проф. Миколи Овксентiйовича Валяшка, м. Харкiв, 21–22 квiт. 2011 р. – Х., 2011. – С. 508.

24.    Лакбаиби, Карима Перспективы использования системы Grid-вычислений в фармации / Лакбаиби Карима, В. А. Жук // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, м. Харків, 19–20 квіт. 2012 р. – Х., 2012. – Т. 2. – С. 625.

25.    Литвиненко, А. В. Методы контроля качества в производстве лекарственных препаратов / А. В. Литвиненко, Е. В. Кичигина, В. А. Жук // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : тези. доп. мiжвуз. студент. наук. конф., м. Харкiв, 27 квiт. 2006 р. – Х., 2006. – С. 405.

26.    Лобода, В. В. Поиск по базам данных нуклеотидных и белковых последовательностей / В. В. Лобода, В. А. Жук // Науковi основи створення лiкарських засобiв : тези доп. мiжвуз. студент. наук. конф., м. Харкiв, 14–15 квiт. 2005 р. – Х.,2005. – С. 369.

27.    Очкур, А. В. Преимущество метоада каплана Мейера в клинических испытаниях / А. В. Очкур, В. А. Жук, Е. В. Кичигина // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : матерiали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, м. Харкiв, 16–17 квiт. 2008 р. – Х., 2008. – С. 341.

28.    Пєнкiн, Ю. М. Iнформацiйнi технологiї в економiчнiй освiтi студентiв НФаУ / Ю. М. Пєнкiн, В. А. Жук // Економiчна освiта та наука: досвiд та перспективи розвитку : матерiали наук.-практ. конф. до 10-рiччя спец. "Економiка пiдприємства" та "Маркетинг", м. Харкiв, 22–23 листоп. 2007 р. – Х., 2007. – С. 230–232.

29.    Пєнкiн, Ю. М. Вживання ABC-XYZ аналізу у системі оцінки знань студентів / Ю. М. Пєнкiн, В. А. Жук // Фармація ХХI століття: тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац. з'їзду фармацевтів України, м. Харків, 13–16 верес. 2016 р. – Х., 2016. – Т. 2. – С. 362.

30.    Пєнкiн, Ю. М. Складова фармацiї в єдиному iнформацiйному полi охорони здоров'я України / Ю. М. Пєнкiн, В. А. Жук // Створення, виробництво, та стандартизацiя та фармакоекономiчнi дослiдження нових лiкарських засобiв та бiологiчно активних добавок : тези доп. II Мiжнар. наук.-практ. конф., м. Харкiв, 12–13 жовт. 2006 р. – Х., 2006. – С. 323–324.

31.    Пенкин, Ю. М. Интернет-маркетинг. Анонсирование в поисковых системах / Ю. М. Пенкин, В. А. Жук, Л. Ю. Белогорцева // Провизор. – 2009. – № 1–2. – С. 44–46.

32.    Пенкин, Ю. М. Интернет-банкинг и электронные деньги / Ю. М. Пенкин, В. А. Жук, Л. Ю. Белогорцева // Провизор. – 2008. – № 21. – С. 45–48.

33.    Пенкин, Ю. М. Интернет-магазин: что день грядущий нам готови? / Ю. М. Пенкин, В. А. Жук, Л. Ю. Белогорцева // Провизор. – 2008. – № 17. – С. 52–53.

34.    Пенкин, Ю. М. Интернет-маркетинг / Ю. М. Пенкин, В. А. Жук, Л. Ю. Белогорцева // Провизор. – 2008. – № 23–24. – С. 79–82.

35.    Пенкин, Ю. М. Компьютерные технологии в преподавании дисциплины Биоинформатика / Ю. М. Пенкин, А. В. Арсеньев, В. А. Жук // Применение персональных компьютеров в научных исследованиях и учебном процессе : материалы 6-ой конф. – Х., 2004. – С. 26.

36.    Пенкин, Ю. М. Компьютерный практикум / Ю. М. Пенкин, В. А. Жук, Л. Ю. Белогорцева // Провизор. – 2008. – № 12. – С. 56–58.

37.    Пенкин, Ю. М. Компьютерный практикум / Ю. М. Пенкин, В. А. Жук, Л. Ю. Белогорцева // Провизор. – 2008. – № 15. – С. 50–52.

38.    Пенкин, Ю. М. Компьютерный практикум / Ю. М. Пенкин, В. А. Жук, Л. Ю. Белогорцева // Провизор. – 2008. – № 17. – С. 54–57.

39.    Пенкин, Ю. М. Компьютерный практикум / Ю. М. Пенкин, В. А. Жук, Л. Ю. Белогорцева // Провизор. – 2008. – № 19. – С. 57–58.

40.    Пенкин, Ю. М. Компьютерный практикум / Ю. М. Пенкин, В. А. Жук, Л. Ю. Белогорцева // Провизор. – 2008. – № 21. – С. 49–52.

41.    Пенкин, Ю. М. Компьютерный практикум / Ю. М. Пенкин, В. А. Жук, Л. Ю. Белогорцева // Провизор. – 2008. – № 23–24. – С. 83–86.

42.    Пенкин, Ю. М. Компьютерный практикум / Ю. М. Пенкин, В. А. Жук, Л. Ю. Белогорцева // Провизор. – 2009. – № 1–2. – С. 47–49.

43.    Пенкин, Ю. М. Компьютерный практикум / Ю. М. Пенкин, В. А. Жук, Л. Ю. Белогорцева // Провизор. – 2009. – № 11–12. – С. 12–15.

44.    Пенкин, Ю. М. Понятие и сущность электронной коммерции / Ю. М. Пенкин, В. А. Жук, Л. Ю. Белогорцева // Провизор. – 2008. – № 10. – С. 42–45.

45.    Пенкин, Ю. М. Системы электронной коммерции в корпоративном секторе (В2В) / Ю. М. Пенкин, В. А. Жук, Л. Ю. Белогорцева // Провизор. – 2008. – № 15. – С. 46–49.

46.    Пенкин, Ю. М. Электронное правительство и секторы его взаимодействия с юридическими и физическими лицами / Ю. М. Пенкин, В. А. Жук, Л. Ю. Белогорцева // Провизор. – 2008. – № 12. – С. 53–55.

47.    Пенкин, Ю. М. Электронные платежные системы / Ю. М. Пенкин, В. А. Жук, Л. Ю. Белогорцева // Провизор. – 2008. – № 19. – С. 54–56.

48.    Подорожний, С. Ю. Шляхи пiдвищення виходу амрантової олiї при екстракцiї / С. Ю. Подорожний, А. I. Жук, В. А. Жук // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : тези доп. мiжвуз. студент. наук. конф., м. Харкiв, 13–14 квiт. 2004 р. – Х., 2004. – С. 341.

49.    Подорожный, С. Ю. Валидация методик биохимического ряда / С. Ю. Подорожный, Е. В. Кичигина, В. А. Жук // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : тези доп. мiжвуз. студент. наук. конф., м. Харкiв, 27 квiт. 2006 р. – Х., 2006. – С. 410.

50.    Подорожный, С. Ю. Метод построения оперативного плана в приёмочном контроле / С. Ю. Подорожный, В. А. Жук // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : матерiали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, м. Харкiв, 16–17 квiт. 2008 р. – Х., 2008. – С. 343.

51.    Современные тенденции развития фармакоинформатики / А. В. Арсеньев [и др.] // Клиническая информатика и телемедицина – 2006. – Т. 3, № 4. – С. 91–95.

52.    Тарасенко, А. А. Статистические методы в анализе производственных процессов / А. А. Тарасенко, Е. В. Кичигина, В. А. Жук // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : тези доп. мiжвуз. студент. наук. конф., м. Харкiв, 27 квiт. 2006 р. – Х., 2006. – С. 418.

53.    Фармакоинформатика: составляющие и тенденции развития / А. В. Арсеньев [и др.] // Створення, виробництво, та стандартизацiя та фармакоекономiчнi дослiдження нових лiкарських засобiв та бiологiчно активних добавок : тези доп. II Мiжнар. наук.-практ. конф., м. Харкiв, 12–13 жовт. 2006 р. – Х., 2006. – С. 311–312.