Українська мова для іноземців. Рівень А1: навчальний посібник / Голованенко Є. О., Дегтярьова Т. О., Дядченко Г. В. та ін.; за заг. ред. Т. О. Дегтярьової. 2-ге вид., випр. Суми: Університетська книга, 2021. 279, [8]с.:іл.

Пропонований навчальний посібник є першою частиною навчального комплексу для іноземних громадян, які бажають вивчати українську мову з метою подальшого навчання, стажування, працевлаштування, отриман­ня громадянства України та складання сертифікаційного іспиту з україн­ської мови як іноземної.

Посібник призначено для вивчення української мови як іноземної на по­чатковому рівні (згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти — рівень А1). Чітка структура посібника зумовлена його поділом на блоки за тематичним принципом.