Open access journals

Ерготерапія. Фізична терапія (фізична реабілітація)

Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини
Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія
Спортивна наука та здоров’я людини. Sport science and human health
Слобожанський науково-спортивний вісник
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»
Український журнал медицини, біології та спорту
Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)
Освітній вимір
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation
Health Professions Education
Disability and Health Journal
Hong Kong Journal of Occupational Therapy
Complementary Therapies in Medicine
Journal of Traditional and Complementary Medicine
JSES International
Journal of Physiotherapy
Archives of Rehabilitation Research and Clinical Translation
Procedia – Social and Behavioral Sciences
Asia-Pacific Journal of Sports Medicine, Arthroscopy, Rehabilitation and Technology
Journal of Sport and Health Science
Sports Medicine and Health Science
Yun-tao Ma. Acupuncture for Sports and Trauma Rehabilitation. Dry Needling Techniques. London : Churchill Livingstone, 2011. 275 p.
Acupuncture Research. Strategies for Establishing an Evidence Base / ed. by H. MacPherson et al. London : Churchill Livingstone, 2008. 261 p.
Szmelskyj I., Aquilina L. Szmelskyj A. O. Acupuncture for IVF and Assisted Reproduction. An Integrated Approach to Treatment and Management. London : Churchill Livingstone, 2015. 429 p.
Cameron M. H., Monroe L. G. Physical Rehabilitation. Evidence-Based Examination, Evaluation, and Intervention. Philadelphia : Saunders, 2007. 953 p.
Scott R., Petrosino C. Physical Therapy Management. Maryland Heights : Mosby, 2008. 226 p.
Physical Therapy of the Shoulder / ed. by R. A. Donatelli. 5th ed. London : Churchill Livingstone, 2012. 476 p.
Occupational Therapy with Aging Adults / ed. by K. F. Barney et al. Maryland Heights : Mosby, 2016. 504 p.

Pharmacy. Medicine

Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики Current issues in pharmacy and medicine: science and practice
Військова медицина України
Вісник фармації News of Pharmacy
Дерматологія та венерологія
Дерматовенерологія. Косметологія. Сексопатологія. Dermatovenereology. Cosmetology. Sexopathology
Журнал дерматовенерології та косметології ім. М.О. Торсуєва. Journal of dermatovenerology and kosmetology n. N.A. Torsuev
Журнал органічної та фармацевтичної хімії. Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry
Запорожский медицинский журнал Zaporozhye medical journal
Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика
Здобутки клінічної і експериментальної медицини
Здоров’я суспільства
Клінічна інформатика і Телемедицина Clinical Informatics and Telemedicine       
Клінічна фармація. Clinical pharmacy
Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація Clinical Pharmacy, Pharmacotherapy & Medical Standardization
Ліки України
Ліки України плюс
Медична та клінічна хімія
Одеський медичний журнал
Проблеми військової охорони здоров’я
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунологіїСоціальна фармація в охороні здоров’я. Social Pharmacy in Health Care
Український біофармацевтичний журнал
Український вісник психоневрології
Український журнал дерматології, венерології, косметології. Ukrainian Journal of Dermatology, Venerology, Cosmetology
Український журнал клінічної та лабораторної медицини
Український медичний альманах
Український науково- медичний молодіжний журнал. Ukrainian Scientific Medical Youth Journal
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації
Фармакологія та лікарська токсикологія Pharmacology and Drug Toxicology
Фармаком
Фармацевтичний журнал
Фармацевтичний часопис
Фітотерапія. Часопис

Journal of Health Policy Research (Ізраїль)
KoreaMed Synapse (Корея)
Наукові медичні матеріали, дослідницькі звіти, журнали (Німеччина)
Advanced Drug Delivery Reviews
Current Drug Metabolism
Current Medicinal Chemistry
Current Drug Targets
Drug Delivery
Clinical Phytoscience. International Journal of Phytomedicine and Phytotherapy
Drug Development and Industrial Pharmacy
International Journal of Pharmaceutics
European Journal of Pharmaceutical Sciences
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics
Journal of Controlled Release
Expert Opinion on Biological Therapy
Expert Opinion on Drug Delivery
Expert Opinion on Drug Discovery
Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology
Expert Opinion on Drug Safety
Expert Opinion on Emerging Drugs
Expert Opinion on Investigational Drugs
Expert Opinion on Pharmacotherapy
Expert Opinion on Therapeutic Patents
Expert Opinion on Therapeutic Targets
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences
International Journal of Clinical Pharmacy
International Journal of Medical Science
Journal оf Applied Pharmaceutical Research
Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences
Journal of Pharmacy Practice and Research
Molecular Pharmaceutics
The Pharmaceutical Journal
Pharmacognosy Communications
Pharmacognosy Magazine
Pharmacognosy Research
Pharmacognosy Review
Pharmacotherapy: The Journal of Human Pharmacology and Drug Therapy
Scientia Pharmaceutica
Phytotherapy Research
Clinical and Translational Science
CPT: Pharmacometrics & Systems Pharmacology
Pharmacology Research & Perspectives
American Journal of Botany (AJB)

Biotechnology
Мікробіологічний журнал. Mikrobiologichny Zhurnal
Мікробіологія і біотехнологія Microbiology & Biotechnology
Наукові доповіді НУБіП України
Наукові праці Національного університету харчових технологій
Проблеми екологічної біотехнології
Chemistry & Cheminical Technology
Biotechnology Journal
Journal of Biotechnology
Научный журнал «Труды БГТУ»
Научный журнал «Биотехнология. Теория и практика» «Eurasian Journal of Applied Biotechnology»

Economics
Академічний огляд
Актуальні проблеми економіки
Актуальні проблеми інноваційної економіки
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону
Бізнес Інформ. Business Inform
Бізнес-навігатор
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу
Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту
Вісник Дніпровського університету. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій
Вісник економіки транспорту і промисловості
Вісник економічної науки України  
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економічні науки
Вісник Запорізького національного університету
Вісник Інституту економіки та прогнозування
Вісник Київського національного торговельно- економічного університету (Вісник КНТЕУ)
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини  
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка 
Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economic
Вісник КНТЕУ
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Вісник Львівського торговельно- економічного університету. Економічні науки
Вісник Львівського університету. Серія економічна           
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
Економіка і управління
Ефективна економіка
Інвестиції: практика та досвід
Маркетинг і менеджмент інновацій
Маркетинг і цифрові технології
Экономика Украины

Pedagogy

Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Педагогіка та психологія»
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка»
Вісник Національного авіаційного університету. Серії: Педагогіка, Психологія
Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія»
Інноваційна педагогіка Innovate Pedagogy
Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка»
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія «Філологія, педагогіка, психологія»
Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, Серія: Педагогіка
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 11.Соціальна робота. Соціальна педагогіка
Humanitarium (Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Науково-теоретичний збірник. Педагогіка. Психологія. Філософія)