Українська мова за професійним спрямуванням: навч, посіб. для студентів закладів вищої освіти / А. А. Берес­това, Н. О. Лисенко, Л. І. Пац, А. О. Тимченко. — Харків: НФаУ, 2021. — 344 с.

Посібник укладено відповідно до освітніх програм підготовки” фахівців із урахуванням професійної спрямованості У ньому роз­глянуто різні аспекти професійного спілкування (орфоепічні, лек­сичні, морфологічні, синтаксичні, стилістичні норми), мовного ети­кету; враховано зміни, внесені в український правопис 2019 року Навчальний матеріал поділений на 16 занять, кожне з яких має ти пову структуру: теоретична частина у вигляді схем і таблиць, зраз­ків документів, різноманітні вправи для закріплення теоретичного матеріалу і тести для самоперевірки. Ілюстративну частину вибудо­вано з урахуванням фахової термінології.

Призначений для студентів закладів вищої освіти спеціально­стей «Фізична терапія, ерготерапія» і «Ветеринарна медицина» та всіх, хто бажає підвищити рівень професійного мовлення.