Щиро вітаємо учасників конференції !

Кожна із бібліотек має свою неповторну історію успіху та науково-практичні здобутки.

Наша конференція – це чудова нагода обмінятись своїм професійним досвідом, новими напрацюваннями та досягненнями.

Бажаю учасникам форуму успішної роботи, генерації нових ідей в контексті вирішення актуальних проблем бібліотечної справи!

Запрошуємо до обміну думками в коментарях !

Історичні аспекти становлення бібліотеки Харківського фармацевтичного інституту в довоєнні та повоєнні роки (1940-50 рр.)

Гавриш Наталія Борисівна,

Директор Наукової бібліотеки Національного фармацевтичного університету

Анотація. У статті висвітлено історичні аспекти становлення бібліотеки Харківського фармацевтичного інституту в довоєнні та повоєнні роки, в період 1940-50 рр.

Ключові слова: Бібліотека Харківського фармацевтичного інституту, Національний фармацевтичний університет, Кац Євгенія Давидівна, бібліотечний фонд

Переглянути повний текст доповіді

Historical aspects of the formation of the library of the Kharkiv Pharmaceutical Institute in the pre-war and post-war years (1940-50)

Gavrysh Natalia Borysivna,

Director of the Scientific Library of the National University of Pharmacy

Abstract. The historical aspects of the formation of the library of the Kharkov Pharmaceutical Institute in the pre-war and post-war years during the 1940-50s are covered.

Keywords: Library of Kharkiv Institute of Pharmacy, National University of Pharmacy, Kats Yevheniia Davydivna, library fund

 

М. О. Валяшко: особистість, учений, педагог та засновник Наукової бібліотеки НФаУ

Войтенко Ольга Василівна

завідувачка відділу зберігання фондів Наукової бібліотеки Національного фармацевтичного університету

Анотація. У статті висвітлено наукову, освітню, громадську діяльність професора фармації Харківського хіміко-фармацевтичного інституту (згодом Національного фармацевтичного університету) Миколи Овксентійовича Валяшко.

Ключові слова: Валяшко М. О., Харківський хіміко-фармацевтичний інститут, Національний фармацевтичний університет, аптека, фармація, хімія, медицина, фармацевтична освіта, бібліотека, фонд рідкісних і цінних видань НБ НФаУ.

Переглянути повний текст доповіді

Mykola Ovksentiyovych Valyashko: personality, scientist, teacher, founder of the Scientific Library of NUPh

Voitenko Olga Vasylivna

head of the department of storage of funds of the Scientific Library National University of Pharmacy

Abstract. The article covers the scientific, educational, public activities of the professor of pharmacy of the Kharkiv Institute of Chemical Pharmacy (later the National University of Pharmacy) Mykola Ovksentiyovych Valyashko.

Key words: Valyashko M.O., Kharkiv Institute of Chemical Pharmacy, National University of Pharmacy, pharmacy, chemistry, medicine, pharmaceutical education, fund of rare and valuable publications of Scientific Library National University of Pharmacy.

 

Соціокультурний вимір діяльності Національної наукової медичної бібліотеки України

 Кірішева Олена Миколаївна

головний бібліотекар відділу організаційної та науково-методичної роботи Національної наукової медичної бібліотеки України

ORCID: 0000-0003-4932-3604

Анотація: У статті представлено широкий спектр соціокультурної діяльності Національної наукової медичної бібліотеки України.

Ключові слова: Національна наукова медична бібліотека України, соціокультурна діяльність, книжкова виставка, презентація, художня виставка.

Переглянути повний текст доповіді

Social and Cultural Activities оf the National Scientific Medical Library оf Ukraine

 Kirisheva Olena

Chief Librarian Department of Organizational and Scientific-Methodological Work of National Scientific Medical Library of Ukraine

ORCID: 0000-0003-4932-3604

Аbstract: The article presents wide range of social and cultural activities of the National Scientific Medical Library of Ukraine.

Keywords: National Scientific Medical Library of Ukraine, social and cultural activities, book exhibition, presentation, art exhibition.

Харківська обласна бібліотека для дітей: шляхами змін і перетворень

Трохименко Галина

директор ОКЗ «Харківська обласна бібліотека для дітей»,

Драган Роман

заступник директора з загальних питань ОКЗ «Харківська обласна бібліотека для дітей»

Охарактеризовано основні етапи розвитку та ключові досягнення ОКЗ «Харківська обласна бібліотека для дітей».

Ключові слова: дитяча бібліотека, історія бібліотек.

Переглянути повний текст доповіді

Kharkiv Regional Library for Children: Ways of Change and Transformation

Trokhimenko Galina

Director of the Kharkiv Regional Library for Children,

Dragan Roman

Deputy Director for General Affairs of Kharkiv Regional Library for Children

The main stages of development and key achievements of Kharkiv Regional Library for Children are described.

Key words: children’s library, history of libraries.

 

Діяльність Наукової бібліотеки НФаУ у напрямку розвитку бібліометричних профілів вчених університету

Рибак Юлія Анатоліївна

Заступник директора Наукової бібліотеки Національного фармацевтичного університету

У статті розглядаються питання консультативної та практичної допомоги науковцям університету у створенні, упорядкуванні та подальшій підтримці в актуальному стані бібліометричних профілів.

Ключові слова: бібліометрія, наукометрія, авторський профіль.

Переглянути повний текст доповіді

Activities of the Scientific Library of NUPh in the direction of development of bibliometric profiles of scientists of the university

Rybak Yuliіa

Deputy Director of the Scientific Library National University of Pharmacy

The article considers the issues of advisory and practical assistance to university scientists in the creation, organization and further support in the current state of bibliometric profiles.

Key words: bibliometry, scientometry, author’s profile.

Особливості соціокультурної роботи у медичному виші на прикладі бібліотеки ПДМУ

Боровик Ольга Борисівна

директорка бібліотеки Полтавського державного медичного університету

Резутіна Тетяна Юріївна

провідний бібліотекар Полтавського державного медичного університету

У статті висвітлюється соціокультурна робота бібліотеки ПДМУ на сучасному етапі як інформаційно-комунікаційного центру ЗВО. Особлива увага приділяється роботі з користувачами, організації просвітницьких заходів, популяризації літератури інноваційними формами і методами.

Ключові слова: бібліотека ПДМУ, здобувачі освіти, соціокультурні заходи, виховна діяльність, віртуальний простір.

Переглянути повний текст доповіді

The Specificities of Sociocultural Work in Medical Universities on the Example of the PSMU Library

Borovyk Olga Borysivna

Director of the Library Poltava State Medical University

Rezutina Tetiana Yuriivna

Senior Librarian Poltava State Medical University

The paper elucidates the current sociocultural work of the PSMU library as an information and communication center of the higher education institution. Particular attention is paid to working with library readers, organization of educational activities, use of advanced approaches and methods to popularize literature.

Keywords: PSMU library, students, sociocultural events, educational activities, virtual space.

Проєктна діяльність Наукової бібліотеки НФаУ з національно-патріотичного виховання студентської молоді, ретроспективний аналіз

Українська Світлана Миколаївна

завідувач сектору художньої літератури культурно-освітньої роботи Наукової бібліотеки Національного фармацевтичного університету

Аналізується досвід проєктної діяльності сектору культурно-просвітницької роботи за напрямом національно-патріотичного виховання, яку організовувала Наукова бібліотека Національного фармацевтичного університету для здобувачів вищої освіти.

Ключові слова: національно-патріотичне виховання, бібліотеки ЗВО, виховна діяльність.

Переглянути повний текст доповіді

Project activity of the Scientific Library of NUPh on national-patriotic education of students, retrospective analysis

Ukrainska Svitlana Mykolayivna

Head of Fiction Sector of cultural and educational work Scientific Library National University of Pharmacy

The experience of project activity of the sector of cultural and educational work in the direction of national-patriotic education, which was organized by the Scientific Library of the National University of Pharmacy for university students, is analyzed.

Key words: national-patriotic education, university libraries, educational activity.

Колекція періодичних видань Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького: історія видання та збереження

Луцик Людмила Олександрівна

Директор бібліотеки Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького

Анотація. Подана інформація щодо колекції фахових періодичних видань, які зберігаються в бібліотеці ЛНУВМБ імені С.З.Ґжицького. На прикладі часопису “Ветеринарний огляд” (“Przegląd Weterynaryjny”), що виходив друком у Львові упродовж 1886-1939 років, опрацьовано історію становлення і розвитку журналу, його змісту, роль головних редакторів, які створювали і редагували часопис, забезпечивши його наукову вагомість і міжнародну репутацію. Здійснене оцифрування означеного видання забезпечило його надійне збереження зробивши рівночасно доступним для широкого кола вчених та зацікавлених читачів.

Ключові слова: колекція фахових періодичних видань, історія журналу “Ветеринарний огляд” (“Przegląd Weterynaryjny”).

Переглянути повний текст доповіді

Collection of rare professional periodicals of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after S.Z. Gzhytsky: history of publication and preservation

Lutsyk Liudmyla

Library director Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after S.Z. Gzhytsky

Аbstract. The information on the collection of rare professional periodicals, which are stored in the library of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology. On the example of the journal “Veterinary Review” (“Przegląd Weterynaryjny”), published in Lviv during the years 1886-1939, the history of the creation of the journal, development of its content, the role of editors-in-chief, who ensured its scientific significance and international reputation, are presented. The digitilization of this journal ensured its safety, simultaneously making it available to a wide range of scientists and interested readers.

Key words: collection of rare periodicals, history of the journal “Veterinary Review” (“Przegląd Weterynaryjny”).

Наукова бібліотека НФаУ в системі міжрегіональної корпорації медичних бібліотек України

Леках Юлія Михайлівна

провідний бібліотекар Наукової бібліотеки Національного фармацевтичного університету

Аналізується досвід роботи Наукової бібліотеки Національного фармацевтичного університету у міжрегіональній корпорації медичних бібліотек України за десятиріччя.

Ключова слова: корпоративне об’єднання медичних бібліотек, MeSH, корпоративні ресурси, предметизація

Переглянути повний текст доповіді

Scientific Library of the NPhU in the system of the interregional corporation of medical libraries of Ukraine

Lekakh Yuliya

Leadihg Librarian National University of Pharmacy

The experience of the Scientific Library of the National University of Pharmacy in the interregional corporation of medical libraries of Ukraine for decades is analyzed.

Keywords: corporate association of medical libraries, MeSH, corporate resources, objectification.