Відкритий доступ

Фармація. Медицина
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики Current issues in pharmacy and medicine: science and practice    
Військова медицина України
Вісник фармації News of Pharmacy
Дерматологія та венерологія
Дерматовенерологія. Косметологія. Сексопатологія. Dermatovenereology. Cosmetology. Sexopathology
Журнал дерматовенерології та косметології ім. М.О. Торсуєва. Journal of dermatovenerology and kosmetology n. N.A. Torsuev
Журнал органічної та фармацевтичної хімії. Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry   
Запорожский медицинский журнал Zaporozhye medical journal    
Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика       
Здобутки клінічної і експериментальної медицини 
Здоров’я суспільства 
Клінічна інформатика і Телемедицина Clinical Informatics and Telemedicine       
Клінічна фармація. Clinical pharmacy          
Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація Clinical Pharmacy, Pharmacotherapy & Medical Standardization          
Ліки України
Ліки України плюс   
Медична та клінічна хімія    
Одеський медичний журнал 
Проблеми військової охорони здоров’я        
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунологіїСоціальна фармація в охороні здоров’я. Social Pharmacy in Health Care       
Український біофармацевтичний журнал    
Український вісник психоневрології
Український журнал дерматології, венерології, косметології. Ukrainian Journal of Dermatology, Venerology, Cosmetology   
Український журнал клінічної та лабораторної медицини 
Український медичний альманах
Український науково- медичний молодіжний журнал. Ukrainian Scientific Medical Youth Journal          
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації
Фармакологія та лікарська токсикологія Pharmacology and Drug Toxicology        
Фармаком      
Фармацевтичний журнал
Фармацевтичний часопис 
Фітотерапія. Часопис           
Біотехнологія             
Мікробіологічний журнал. Mikrobiologichny Zhurnal          
Мікробіологія і біотехнологія Microbiology & Biotechnology           
Наукові доповіді НУБіП України
Наукові праці Національного університету харчових технологій
Проблеми екологічної біотехнології 
Chemistry & Cheminical Technology 
Економіка
Академічний огляд    
Актуальні проблеми економіки        
Актуальні проблеми інноваційної економіки          
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону   
Бізнес Інформ. Business Inform        
Бізнес-навігатор        
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу  
Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту  
Вісник Дніпровського університету. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій  
Вісник економіки транспорту і промисловості         
Вісник економічної науки України  
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економічні науки
Вісник Запорізького національного університету   
Вісник Інституту економіки та прогнозування        
Вісник Київського національного торговельно- економічного університету (Вісник КНТЕУ)       
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини  
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка 
Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economic
Вісник КНТЕУ          
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського     
Вісник Львівського торговельно- економічного університету. Економічні науки
Вісник Львівського університету. Серія економічна           
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка       
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
Економіка і управління        
Ефективна економіка           
Інвестиції: практика та досвід          
Маркетинг і менеджмент інновацій  
Маркетинг і цифрові технології       
Экономика Украины 
Педагогіка 
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Педагогіка та психологія»
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка»  
Вісник Національного авіаційного університету. Серії: Педагогіка, Психологія   
Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія»    
Інноваційна педагогіка Innovate Pedagogy  
Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка» 
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія «Філологія, педагогіка, психологія» 
Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, Серія: Педагогіка           
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки 
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 11.Соціальна робота. Соціальна педагогіка
Humanitarium (Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Науково-теоретичний збірник. Педагогіка. Психологія. Філософія)